ANBI Informatie

Transparant blijven in wat wij doen.

Naam van het kerkgenootschap

EVANGELISCHE BAPTISTENGEMEENTE BERGEN OP ZOOM

Gegevens van het kerkgenootschap

KVK nummer:   20097000
RSIN nummer:   8086.65.753
Oprichting:   22 maart 2000
ANBI kenmerk:   B/CA-UPB/13/097
Bankgegevens:   ING BANK N.V.
Bankrekeningnummer:   NL69 INGB 0008 5355 54
BIC nummer:   INGBNL2A

1a.   DOELSTELLINGEN VAN EBG

De EBG heeft ten doel: de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, alsmede de vorming tot een Christelijke levenswandel door discipelschap.
Onder Evangelie wordt verstaan de boodschap van de verlossing door de kruisdood, begrafenis en opstanding van de Here Jezus Christus (1 Kor. 15:1-4).
Onder Discipelschap verstaan wij de gemeenschap van Gemeenteleden (en regelmatige bezoekers) waarbij ieder leert om:

 • de geloofsrelatie met Jezus Christus te onderhouden;
 • de ander aanmoedigt tot goede werken;
 • de ander bemoedigt in hun geloofswandel en
 • de ander onderwijst en corrigeert met de Bijbel (Heb 10:19-25; 2 Tim. 3:16-17)
 • Ook assisteert zij in het wereldwijd bekend maken van het Evangelie door het steunen van zendelingen (of evangelisten Efez. 4:11), die haar goedkeuring wegdragen door hun gelijkgezindheid en hun instemming met de geloofsbasis van de EBG. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

  1b.   DOELSTELLINGEN VERWEZENLIJKEN

  De EBG tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het stimuleren en bevorderen van de plaatselijke Christelijke Gemeente, die zorg draagt voor de gemeenschap van gelovigen en het uitdragen van het Evangelie in haar omgeving, omliggende
 • provincies en andere landen (Han. 1:8, Mat. 28:19-20);
 • in haar eigen financiële behoeften te voorzien;
 • in diaconale en pastorale nood te voorzien;
 • alle andere middelen die volgens de Heilige Schrift (de Bijbel) en wettelijk geoorloofd zijn, waaronder maar niet uitsluitend:
 • 1. Bijbelgetrouwe prediking;
  2. het houden van erediensten op zondagochtend;
  3. Bijbelstudie- en gebedsavonden;
  4. kinder- en jeugdwerk.

  2.   GRONDSLAG VAN EBG

  De EBG heeft tot grondslag de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God. Het leiderschap van de Gemeente erkent haar absolute afhankelijkheid van God om haar te leiden in de praktische uitwerking van haar opdracht volgens de geloofsbasis.

  3.   BELEIDSPLAN VAN EBG

  Het vermogen van de EBG bestaat uit:

 • vrijwillige bijdragen van leden in overeenstemming met 2 Kor. 9:6-7 en het principe om “alle dingen gemeenschappelijk te hebben” uit Hand. 2:44-45 en 4:32-37;
 • opbrengsten van collecten in navolging van het voorbeeld in o.a. 2 Kor. 8 en Rom. 15 om te delen in specifieke noden;
 • erfstellingen, legaten, schenkingen, giften en baten, die haar op andere wijze ten goede komen.
 • De EBG draagt er zorg voor dat de ontvangen geldmiddelen worden aangewend overeenkomstig de aanwijzingen van de gevers. Giften zonder enige nadere aanduiding ontvangen, komen ten bate van de EBG.

  De EBG beheert al het geld van de EBG door de diaken die als penningmeester fungeert.

  4a.   BESTUUR/LEIDERSCHAP VAN EBG

  De EBG wordt door de leden van de EBG onder leiding van oudsten bestuurd.
  Wij onderschrijven een congregationalistisch model van Gemeentebestuur, wat betekent dat elk lid van de EBG de verantwoordelijkheid heeft om onder leiding van de Heilige Geest:

 • de doelstellingen van de EBG te verwezenlijken met hun middelen, talenten, geestelijke gaven en stemrecht;
 • het onderwijs, de plannen en doelstellingen, de levenswandel en geloof van de oudsten te toetsen, ondersteunen en gehoorzamen (Heb. 13:7 en 17).

  Het leiderschap van de EBG bestaat uit tenminste één oudsten en twee diakenen, leden van de EBG. Een meervoud van oudsten en diakenen bevordert samenwerking en verstrekt het leiderschap aan de Gemeente.

  De oudsten zijn verantwoordelijk aan het Hoofd van de Gemeente: Jezus Christus en aan en voor de leden van de Gemeente (Heb. 13:17, Efez. 4:11-13, Tim. 3:13, 1 Pet. 5:1-5).
  Zo vervullen de leden onder leiding van de Heilige Geest in tandem met de oudsten onder leiding van de Heilige Geest de bestuurlijke taak om te groeien naar, wandelen met en gehoorzaam te zijn aan het Hoofd van de Gemeente: Jezus Christus (Efez. 4:11-16).

  De oudsten en diakenen zijn samen verantwoordelijk voor de zaken van de EBG en behartigen deze, voeren de besluiten van de ledenvergaderingen uit en beheersen de goederen en financiële middelen van EBG.

  De oudsten en diakenen genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding voor de door hen – in de uitoefening van hun functie – gemaakte kosten.

  De oudsten en diakenen worden door de leden van de EBG erkend en zolang zij zich niet ongeschikt maken is deze erkenning van de Gemeente blijvend. Oudsten en diakenen zijn echter niet immer in functie:

 • Oudsten en diakenen worden bij de Algemene ledenvergadering voor een periode van drie jaar aangesteld, waarna zij: a. zich wederom beschikbaar mogen stellen; b. hun taken mogen neerleggen voor een periode van rust.
 • Wij erkennen dat de Heer oudsten en diakenen ook doet groeien naar meer of nieuwe verantwoordelijkheden en wij erkennen dit als een gezonde ontwikkeling van het leiderschap van EBG.

  In het huishoudelijk reglement zijn de toetsing, verantwoordelijkheden en verwachtingen, aanstelling, beëindiging en duur van de taak van oudsten en diakenen van de EBG nader omschreven.

  Rechtspersoon

  Wij erkennen dat de EBG voor de overheid herkenbare rechtspersoon dient te hebben.

 • Eén van de oudsten vervult de functie van voorzitter om vergaderingen te leiden en de doelstellingen en visie van de EBG te vertegenwoordigen en communiceren.
 • De functies van penningmeester en secretaris worden door de diakenen vervuld. De functies mogen door dezelfde persoon worden bekleed.
 • De oudsten en diakenen zijn door de leden aangesteld om de EBG in en buiten rechte te vertegenwoordigen en zijn bevoegd tot alle handelingen binnen de doelstellingen der Gemeente, met inachtneming van het bepaalde doel en grondslag. De rechtspersoon hebben geen vetorecht.
 • In het huishoudelijk reglement worden de verantwoordelijkheden en verwachtingen van de voorgaande oudste en de diaken-penningmeester nader omschreven.
 • 4b.   Oudsten en Diakenen


  Daniel Boyd, voorzitter
  Daniel Boyd, voorgaande oudste

  Holleweg 177
  4623 XD Bergen op Zoom
  daniel@ebgboz.nl

  Mark Raats, penningmeester
  Mark Raats, Diaken-penningmeester

  Abeelstraat 30
  4621 AH Bergen op Zoom
  penningmeester@ebgboz.nl

  Diakenen

  Arjen Maris
  Christian Hollebrandse
  Ewout van de Pol
  Owen van Rij
  Rien Davidse

  5.   VERSLAGEN VAN EBG

  Het boekjaar van de EBG is gelijk aan het kalenderjaar.

  Per einde van ieder boekjaar worden de boeken de EBG afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. Deze jaarstukken worden uiterlijk in de maand maart aan de oudsten voorgelegd.

  De oudsten laten de financiële administratie door een kascommissie, bestaande uit één oudste, één diaken en één lid van de EBG, onderzoeken.

  De kascommissie kan een accountantsonderzoek gelasten en daartoe op kosten van de EBG opdracht geven.

  De jaarstukken worden door de oudsten en penningmeester vastgesteld.

  Binnen zes maanden na einde boekjaar moet de balans en staat van baten en lasten en de begroting over het nieuwe jaar worden vastgesteld.

  Klik hier voor het jaarverslag van 2016.
  Klik hier voor het jaarverslag van 2017.
  Klik hier voor het jaarverslag van 2018.
  Klik hier voor het jaarverslag van 2019.
  Klik hier voor het jaarverslag van 2020.
  Klik hier voor het jaarverslag van 2021.
  Klik hier voor het jaarverslag van 2022.

  Sinds 2021 heeft ANBI een standaard formulier, deze zijn hier onder te vinden

  Klik hier voor het standaard formulier van 2021.
  Klik hier voor het standaard formulier van 2022.

  6.   ACTIVITEITEN VAN EBG

  Erediensten op zondagochtend en de Bijbelstudie- en/of gebedsavonden op woensdagavond behoren tot de wekelijkse activiteiten van de stichting.

  Maandelijks wordt door de EBG o.a. vrouwen (studie)activiteiten, mannen (studie)activiteiten, en kinder- en jeugd (studie)avonden georganiseerd.

  Jaarlijks wordt door de EBG o.a. een vrouwen Kerstthee, een Gemeente barbecue, een Kerstdienst en minimaal twee ledenvergaderingen georganiseerd.

  De EBG organiseert incidenteel familiediensten, evangelisatiediensten, ontmoetingsdagen, kinderuitjes, etentjes, e.d. om de saamhorigheid van de Gemeente op te bouwen en conform de doelstelling van de Gemeente naar buiten te treden in de gemeenschap.

  e-mail: info@ebgboz.nl
  adres: Pomonalaan 45 in Bergen op Zoom
  telefoon: 06 11 70 86 69